l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Terug naar Rechten en plichten

Klokkenluidersregeling

Huisregeling melding misstanden

Ziekenhuis St Jansdal vindt het belangrijk dat medewerkers veilig kunnen klagen over bijvoorbeeld beslissingen die hen persoonlijk raken, ongewenste omgangsvormen of over misstanden die volgens hen moreel gezien niet door de beugel kunnen. Veilig klagen, betekent dat de klacht of het feit dat iemand een klacht naar voren brengt geen nadelige gevolgen heeft voor zijn arbeidsrelatie. Daarom zijn in het ziekenhuis verschillende klachtenprocedures van toepassing die mede zorgen voor een ordentelijk verloop van zo’n procedure. Binnen het ziekenhuis kennen we de volgende procedures:

 

Huisregeling voor individuele klachten

Dit betreft klachten van een medewerker over een beslissing (of het achterwege blijven van een beslissing) door de werkgever waardoor de medewerker volgens hem/haar persoonlijk wordt benadeeld. De afhandeling van de klachten vindt plaats door de klachtencommissie.

 

FWG herindelingsprocedure

Dit betreft klachten m.b.t. de functiebeschrijving en/of de (her)indeling (waardering) van de functie. De interne afhandeling van de klachten vindt plaats door de Interne BezwarenCommissie FWG (IBC).

 

Notitie ongewenste omgangsvormen

Dit betreft klachten over ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld. De afhandeling van de klachten vindt plaats door de commissie ongewenste omgangsvormen.

 

Huisregeling melding onregelmatigheden of misstanden

Met de onlangs gewijzigde huisregeling geeft St Jansdal uitvoering aan de Zorgbrede Governancecode 2017. De nieuwe versie sluit aan bij de Wet Huis voor Klokkenluiders die per 1 juli 2016 in werking is getreden. De ondernemingsraad heeft ingestemd met de nieuwe regeling.

 

De regeling betreft de procedure met betrekking tot het doen van meldingen van een vermoeden van een onregelmatigheid of een vermoeden van een misstand. Een onregelmatigheid heeft betrekking op een ongewenste situatie van algemene, operationele of financiële aard binnen het ziekenhuis. Bij een misstand is sprake van een ernstige immorele praktijk, waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is. De Klokkenluidersregeling geldt voor beide situaties.

 

De mogelijkheid tot externe bekendmaking, het zogenaamde klokkenluiden, is voorbehouden aan de categorie ernstige immorele praktijken met een groot maatschappelijk belang. Met de openbaarmaking dient de klokkenluider dus het algemene belang. Ook voor de externe melding dient de procedure gevolgd te worden, zoals uiteengezet in de huisregeling.

 

Ziekenhuis St Jansdal heeft een externe vertrouwenspersoon, mevrouw R. Mollema. Zij is bereikbaar via het emailadres vertrouwenspersoon@stjansdal.nl  Mevrouw Mollema is geen medewerkster van het ziekenhuis.

Terug naar Rechten en plichten